תנאי שימוש – מערכת מסר עשר ומערכת אקטיב פייג'

מבוא

יש לקרוא את התנאים הבאים בעיון ובקפידה, שכן הרשמה ותחילת השימוש במערכת מסר עשר על ידך או על ידי מי מטעמך מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך הבלתי חוזרת לקיים תנאים אלו ולפעול על פיהם, בין אם במישרין ובין אם ע"י מי מטעמך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש במערכת מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי המערכת – חברת מסר עשר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם ו/או גוף כזה או אחרשיעשה שימוש במערכתו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים במערכת ו/או באתרי האינטרנט שבבעלות ו/או בשליטת ו/או המופעל ו/או המנוהל על-ידי חברת מסר עשר משם המתחם mesereser.com או meser10.co.il או mesers.com או activepage.co.il (להלן: " האתרים"). לפיכך, משתמש העושה שימוש במערכת ו/או הגולש באתרים, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש במערכת והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.

הגדרות

"החברה" - מסר-עשר בע"מ,

"מערכת"- מערכת הדיוור - מערכת הדיוור של חברת מסר עשר בע"מ, המהווה פלטפורמה שיווקית לשליחת דואר אלקטרוני ומסרונים ומערכת דפי נחיתה- פלטפורמה נוספת מבית מסר עשר, המתממשקת למערכת הדוור ומאפשרת יצירה ופרסום של דפי נחיתה ברשת האינטרנט.

לקוח - כל משתמש, בין שנרשם, או לא ומשתמש במערכת הדיוור ו/או מערכת דפי הנחיתה ובכל שירות או מוצר אחר הקשורים למערכת זו. כל אדם ו/או חברה או תאגיד, או מי מטעמם, אשר עושים שימוש במערכת מסר עשר.

הודעה - הודעה או הודעות, אותן ניתן לשלוח ממערכת הדיוור, לרבות הודעות דיוור או מסרונים (SMS)

נמען - הגורם או הגורמים אליהם מופנה המסר שנשלח ע"י הלקוח באמצעות המערכת.

רישום והפעלת המערכת

המערכת מסופקת בכפוף לתנאי השימוש, כפי שיתוקנו על ידי החברה מעת לעת, וכל הנחיות, כללים או מדיניות הפעלה שהחברה רשאית לקבוע ולפרסם מעת לעת על ידי פרסום גרסאות מעודכנות של ההסכם באתר mesereser.com ("האתר") או במתן כל הודעה אחרת. מסר עשר רשאית לשנות את תנאי ההסכם וכן רשאית להפסיק או לשנות את כל או חלק מן האספקטים האחרים של המערכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למעט אם נאמר אחרת בהסכם, השינויים האמורים ייכנסו לתוקף עם פרסום ההסכם המתוקן במערכת או באתר האינטרנט של מסר עשר .

צעד ראשון להפעלת המערכת על ידיך והמהווה גם אישור להסכמתך לכל התנאים המפורטים בגוף תקנון זה, הוא הכנסת פרטי הלקוח, עבור השירות המסופק ללקוח ע"י החברה, בטופס ההרשמה. הלקוח מתחייב לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. פרטים אלו ישמרו במאגרים המאובטחים של החברה ולא יעשה בהם כל שימוש למעט המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת מסר עשר ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של הלקוח במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה. בתקנון זה.

הלקוח מתחייב בזו כי הוא מעל גיל 18.

הלקוח פותח חשבון במערכת ע"י הכנסת פרטים: שם, שם החברה, טלפון וכתובת דוא"ל ומתחייב כי אלו הם פרטיו האמתיים והנכונים. הלקוח יוצר לעצמו סיסמה למערכת, הסיסמה אישית ובאחריות הלקוח. החברה מתחייבת כי לא תעביר לאף אדם את פרטי המשתמש של הלקוח, אלא אם קיבלה ממנו פניה בכתב.

חברת מסר עשר לא תחלוק מידע אישי ומזהה של הלקוח, עם אף גורם שלישי, ללא הסכמתו של הלקוח, אלא במידה והלקוח הפר את אחד או יותר מהסעיפים הרשומים במסמך זה, או על פי דרישת גורמי אכיפת החוק בישראל (צו בית משפט, זימון לבית משפט, צו חיפוש או כל ערכאה משפטית כזו או אחרת).

חברת מסר עשר רשאית לכלול את הלקוח ברשימת הלקוחות שלה, אשר עשויה להיות מוצגת לקהל הרחב בפרסומים שונים של החברה או מי מטעמה. כמו כן החברה רשאית לשלוח דוורים אלקטרוניים ומסרונים ללקוח על פי ראות עינה ובשימוש סביר.

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי חברת מסר עשר ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של הלקוח במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

שימוש במערכת כללי

הלקוח מתעתד להשתמש במערכת בהתאם ובכפוף למותר בחוק ומתחייב לשלם לחברה את התמורה, כמפורט בעמוד המחירון באתר המערכת, או בהתאם לחוזה עליו חתם מול החברה.

הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה ומתקניה לצורך ביצוע פעולה אסורה על פי דיני מדינת ישראל ובכלל זה בהוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.

הלקוח מתחייב שלא לשלוח כל הודעה שלא על פי בקשה או הסכמה בכתב ומראש של הנמענים (SPAM/דואר זבל), כהוראות התיקון ה-40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), להזדהות בצורה ברורה בשמו ו/או בשם העסק, לרבות כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו,

המערכת לא תשמש למשלוח של דואר אלקטרוני לא רצוי (המכונה לעתי "דואר זבל" או "ספאם").

הלקוח מתחייב לעשות שימוש במערכת רק בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין החל, בין אם מקומי או בינלאומי (כולל אך לא רק מדיניות וחוקים הנוגעים למשלוח דוא"ל ספאם, פרטיות, זימה, או לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים וסימנים מסחריים וחוקי רישום מגן של כתובות דוא"ל של ילדים). למרות שהחברה אינה מחויבת לפקח על תוכן שמסופק על ידך או על השימוש שלך במערכת, מסר עשר רשאית לעשות זאת וכן רשאית לחסום כל הודעות דוא"ל, להסיר כל תוכן כאמור או לאסור על כל שימוש במערכת שלדעת מסר עשר עלול להיות (או נטען להיות) תוך הפרה של האמור לעיל.

שיפוי

הלקוח מתחייב בזאת לשפות את מסר עשר ואת שותפיה העסקיים, מעניקי הרשיונות לה, ספקים, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, מפיצים וסוכנים של מסר עשר בשל כל נזקים, הפסדים, התחייבויות, פשרות והוצאות (כולל אך לא רק הוצאות ושכר טרחת עורכי דין סבירות) בקשר עם כל תביעה או דרישה (א) הנובעת מהפרה לכאורה של הסכם זה, (ב) הנובעת מתוכן או תוצאות של הודעות דוא"ל שהופצו על ידך באמצעות המערכת או (ג) הנובעת בכל דרך אחרת או קשורה לשימוש שלך במערכת. בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי למסר עשר יש הזכות לדרוש פיצוי בגין כל נזקים שייגרמו לה בגין כל שימוש במערכת למטרות בלתי חוקיות, באופן בלתי חוקי, ו/או באופן שאינו עולה בקנה

אחד עם תנאי הסכם זה, וכי פיצויים אלה יכול שיכללו פיצויים בשל נזק מכל סוג, לרבות ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי או נזקים בשל הסתמכות.

הלקוח מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית בגין נזק, אובדן רווח או הוצאה, אם יגרמו לו בתקופה זו בגין ליקויים או אי פעולה של המוצר.

זיהוי השולח

הלקוח מתחייב כי בכל הודעה, אשר תישלח על ידו באמצעות המערכת, יצוינו שמו, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו. בעת משלוח מסרוני (SMS) על המשתמש לציין מספר טלפון זמין עבור הנמענים, כדי שיוכל לקבל בו בקשות הסרה.

הלקוח מתחייב כי בכל הודעת דואר אלקטרוני שתישלח על ידו, תוך שימוש במערכת, תופיע שורת הסרה פעילה המאפשרת לנמענים להסיר עצמם מרשימת התפוצה בקלות.

שם השולח יופיע בצורה ברורה, שאינה משתמעת כחיקוי או התחזות. על הלקוח לציין את שמו או שם העסק מטעמו נשלח הדוור.

נושא הדוור הנשלח מהמערכת לא יכלול הטעיה כלשהי לגבי התוכן המצוי בו.

כתובת לתגובות של כל הודעת דוא"ל שתשלח על ידי הלקוח מהמערכת תהיה זמינה ללקוח לקבלת תגובות.

תוכן ההודעה

הלקוח מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל תוכן ההודעות שישלחו מתוך המערכת.

הלקוח מסכים בזאת כי החברה אינה אחראית לתוכן, לרבות המלל, המסרים, תמונות, עיצוב גרפי וכיוב' בהודעות הנשלחות מהמערכת של הלקוח ואינה אחראית לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו כתוצאה מתכנים אלה, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין רוחני או פגיעה בפרטיות וכי האחריות המלאה והבלעדית למעשים או מחדלים אלו חלה על הלקוח בלבד ואם תגרם לחברה כל הוצאה או נזק, כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' בגין מעשיו או מחדליו של הלקוח הקשורים בתכנים אלו, ישפה הלקוח את החברה מיד עם דרישתה הראשונה.

הלקוח לא יפר כל זכות קניין רוחני, לרבות כל זכות יוצרים. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לתכנים הכלולים בהודעות הנשלחות על ידו ופוטר בזאת את החברה באופן מפורש מבדיקה של תכנים אלו, מקורם ו/או בדיקת האישורים הנדרשים לצורך השימוש בהם. בדיקות אלו הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ותבוצענה על ידו

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הלקוח מתחייב שהתכנים אותם יפיץ באמצעות המערכת לא יכללו אחד או יותר מהתכנים המפורטים להלן:

  • 1. כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני.
  • 2. כל תוכן שעניינו סחורות בלתי חוקיות; סמים או תרופות לא חוקיות; תוכנות מחשב פיראטיות;
  • 3. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
  • 4. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב
  • 5. כל תוכן לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של כל גוף
  • 6. תוכן בעל אופי, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור.
  • 7. כל תוכן העלול להטעות צרכן.
  • 8. כל תוכן התומך, מקדם או מעודד אלימות כנגד ממשלות, ארגונים, קבוצות או יחידים או המספק הדרכה, מידע, סיוע בביצוע פעולות אלו.
נמענים ורשימות תפוצה

הלקוח מצהיר בזאת כי רשימות הנמענים, בהן יעשה שימוש ואשר יוטענו על ידו למערכת הינה בבעלותו הבלעדית. למען הסר ספק, מובהר כי מסר עשר לא תספק ו/או תיצור עבור המשתמש רשימת נמענים.

הלקוח מצהיר בזאת כי כל הנמענים הביעו את הסכמתם המפורשת לקבל הודעות מהלקוח (רשימות מבוססות הרשאה).

הלקוח מתחייב בזאת כי לא יעשה שימוש במערכת בכל רשימות תפוצה אחרות.

הלקוח מתחייב להסיר מרשימת הנמענים, לאלתר ובאופן מיידי, כל נמען אשר הודיע לו על סירובו לקבל ממנו משלוח מסרי דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט ו/או עלונים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתמש מאשר לחברת מסר עשר להסיר נמענים מרשימות התפוצה שלו, מבלי שהחברה מחויבת להודיע לו על כך, ובהתאם לבקשת הנמענים להסיר עצמם.

חברת מסר עשר מתחייבת לא להעביר לכל גורם שלישי ולא להשתמש בעצמה, ברשימת הנמענים ובמידע שיועלה על-ידי המשתמש למערכת, מבלי לקבל את הסכמתו של המשתמש

תמורה

הלקוח ישלם לחברה, בעד המוצרים המוזמנים, תמורה כמפורט במחירון החבילות המוצג באתר החברה או על פי חוזה שנחתם בין החברה והלקוח.

במקרה של תשלום שלא אושר או בהעדר תשלום, תחסם הגישה למערכת עד לקבלת התשלום.

במקרה של מנוי חודשי, התעריפים יחוייבו באופן חודשי בהתאם למחירון מסר עשר ועל פי שירותי המערכת בהם נעשה שימוש.

מחירון החברה עשוי להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הלקוח מאשר בזאת, כי לחברה יש רשות לחייב את כרטיס האשראי שלו, או לשלוח לו חשבונית, או לחייבו בכל אופן אחר בו תבחר במועד ההרשמה. אם מכל סיבה החברה לא תהא מסוגלת לחייב תשלום אוטומטי באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח, תודיע החברה ללקוח באמצעות הודעת דוא"ל והחשבון יסגר עד להסדרת התשלום.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועבר על-ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה

למען הסר ספק, התשלום מצד המשתמש בגין הזמנת השירותים הנבחרים מהחברה, ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש במערכת ובין אם לא, בין אם ניצל את כל יכולות המערכת הפתוחים לרשותו ובין אם לא.

הגבלות ואחריות

הלקוח מצהיר כי החברה לא תהיה אחראית בגין נזק, אובדן רווח או הוצאה, אם יגרמו לו בתקופה זו בגין ליקויים או אי פעולה של המוצר.

חבותה של החברה, בין לפי דיני החוזים, הנזיקין, או כל דין אחר, ובגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה על ידי המזמין לחברה בפועל עבור המוצר או בגובה סכום דמי השימוש התקופתיים אשר שולמו בפועל בשלושת החודשים האחרונים, הנמוך מבין שניהם. מובהר כי הפיצוי יהיה חד פעמי וכולל ולא יצטבר עבור כל אירוע נושא נזק.

העדר זכויות בתוכנה

זהו הסכם לשירותים ומתן גישה לאתר אינטרנט זה, והינך מאשר כי אינך מקבל רישיון לשימוש בכל תוכנה באמצעות הסכם זה. הנך מתחייב כי לא תבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת ("התוכנה"), וכמו כן לא תסיר כל הודעות או תוויות קניין מהמערכת או התוכנה, תשנה, תתרגם או תיצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת או התוכנה, או תעתיק, תפיץ, תמשכן, תמחה, או תעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת או בתוכנה.

הפסקת השירות

הצדדים יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראותיו ובתנאי שהודיעו על כך בכתב לצד השני 30 (שלושים) ימים מראש. תוקנה ההפרה בתוך 30 (שלושים) הימים, ונמסרה על כך הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני, תישאר ההתקשרות בתוקפה.

ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול מצד המשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת support@meser10.co.il , תוך שהמשתמש מתחייב לאשר את קבלת הודעת הביטול אצל חברת מסר עשר. תאריך הביטול ייחשב לפי יום קבלת הודעת הביטול בפועל.

החברה רשאית לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח מיידית וללא הודעה מוקדמת, בגין: 'ביצוע פעולה אסורה בידי הלקוח', או הפרה של אחד או יותר מסעיפי החוזה. הלקוח מתחייב כי השעיית השירות או ביטולו בידי החברה, בגין מקרים המפורטים בפרק זה, לא תהווה עילה להפסקת כל תשלום אותו הוא חב למסר עשר.

מסר עשר רשאית לנתק או להגביל את שירותיה ללקוח אם הלקוח חב חוב לחברה, קיבל התראה בגין אי פירעון חובו זה ולא פרע את החוב בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה ממועד ההתראה.

שונות

במקרה שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי בית משפט או ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית מוסמכת אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית והוראה זו תוגבל או תבוטל למידה המינימלית הנדרשת על מנת שיתר הסכם זה יישאר בתוקף מלא ואכיף.

החברה והלקוח מסכימים בזאת כי הסכם זה מבטא באופן מלא ובלעדי את ההבנה ההדדית של הצדדים והוא מחליף ומבטל כל הסכמים קודמים בכתב ובעל פה, תקשורות, והבנות אחרות הנוגעות לנושא של הסכם זה . מסר עשר תהא רשאית לשנות הסכם זה מעת לעת כפי שיפורסם באתר האינטרנט או במערכת. עיכוב או מחדל של אחד מהצדדים לממש כל זכות או סעד על פי הסכם זה או הקיים על פי הדין או דיני היושר לא ייחשב כויתור על זכות או סעד כאמור.

הסבה. הסכם זה ניתן להסבה על ידי החברה לכל גורם אשר ייכנס לנעליה וייקח עליו את התחייבויותיה ואשר ירכוש את הבעלות או זכות להשתמש ולתת רישיונות במערכת.

כל מחלוקת או הליך משפטי לגבי כל עניין הקשור להסכם זה או הנובע ממנו, ייפתח בלעדית באמצעות הגשת בקשה לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב, ישראל, ובמקרה כזה, רק דיני מדינת ישראל יחולו. הוראות סעיף זה ישרדו את סיומו של הסכם זה. במידה ותידרש פעולה משפטית על מנת לאכוף את הוראות הסכם זה, הצד הזוכה יהיה זכאי להוצאות ושכ"ט עו"ד סביר בנוסף לכל סעד אחר שאותו צד עשוי להיות זכאי לו.

אף צד להסכם זה לא ישא באחריות לביצוע כל התחייבות על פי הסכם זה במידה ועמידה בהתחייבות כאמור נמנעה בשל נסיבות של כח עליון, לרבות מלחמה, טרור, חבלה, מהומות, שביתה, השבתה, שיטפון או אסונות טבע אחרים, או תקנות ממשלה לאומית או מקומית. עם סיום נסיבות כאמור, יחדש צד כאמור ללא דיחוי את מילוי התחייבויותיו לרבות כל ההתחייבויות אשר קיומם נמנע בשל נסיבות כוח עליון כאמור.

המשתמש מצהיר כי קרא בעיון את תנאי השימוש במערכת, הבין את תוכנם והוא מסכים מרצונו המלא למלוא תנאי השימוש במערכת ומתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות שנטל על עצמו כמפורט לעיל.